หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
ayEeLUFFri21838.pdf  
   
วันที่ : 
16/07/2564  เวลา : 02:18:38 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat