หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนหรือผู้รับบริการ (นักเรียน/นักศึกษา) ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ ได้ที่ QR Code และ URL รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0K1OC1nTue100655.64.pdf  
   
วันที่ : 
6/04/2564  เวลา : 10:06:55 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว