หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
wj9wBnRTue100233.64.pdf  
   
วันที่ : 
6/04/2564  เวลา : 10:02:33 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว