หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนฯ
   
รายละเอียด : 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนฯ โดยให้หน่วยงานดำเนินการ ตามรายละเอียดแนบ
   
เอกสารแนบ : 
IS4wwn6Wed104821.63.pdf  
   
วันที่ : 
11/11/2563  เวลา : 10:48:21 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว