หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0ftFAJgMon83639.63.pdf  
   
วันที่ : 
19/10/2563  เวลา : 08:36:39 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว