หัวข้อ :  
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19)
   
รายละเอียด : 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้กำชับผู้เรียนที่เดินทางไป-กลับ โดยรถโดยสารประจำทาง รถตู้ประจำทาง และรถตู้เอกสาร ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) รายละเอียดตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3VIaxO8Tue104820.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:48:20 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว