หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน
   
รายละเอียด : 
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ จัดทำวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart Job Mahazine) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 และวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563 ตามรายละเอียดแนบ
   
เอกสารแนบ : 
VjHMB07Tue102303.63.pdf  
   
วันที่ : 
15/09/2563  เวลา : 10:23:03 am
ผู้ประกาศ :  
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว