หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้น และโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
EdnaPdZFri23149.63.pdf  
   
วันที่ : 
26/06/2563  เวลา : 02:31:49 pm
ผู้ประกาศ :  
จุฑามาศ ไทยใหญ่