หัวข้อ :  
คำสั่ง การจัดเวรควบคุมดูแลหน้าลานพระวิษณุ หน้าประตู หน้าเสาธง และจุดคัดกรองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง (ฉบับแก้ไข)
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
pa4pgTAWed13527.2563.pdf  
   
วันที่ : 
20/05/2563  เวลา : 01:35:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม