หัวข้อ :  
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
4zdmPmOFri40546.2563.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2563  เวลา : 04:05:46 pm
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม