หัวข้อ :  
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียง
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
CE7zUNzWed115731.2562.pdf  
   
วันที่ : 
13/11/2562  เวลา : 11:57:31 am
ผู้ประกาศ :  
ธัญชนก แก้วพรหม