หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณธกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
.
   
เอกสารแนบ : 
qT8nVvOWed104723.2562.pdf  
   
วันที่ : 
1/05/2562  เวลา : 10:47:23 am
ผู้ประกาศ :  
วนิดา นกทอง