หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2561)
   
รายละเอียด : 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2561)
   
เอกสารแนบ : 
pSYUqVpFri52710.pdf  
   
วันที่ : 
4/05/2561  เวลา : 05:27:10 pm
ผู้ประกาศ :  
อังคณาพร จิระวัฒนากูล