หัวข้อ :  
เผยแพร่บทคัดย่อโครงการวิจัยตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL : Reserch-Based Learning)
   
รายละเอียด : 
โครงการวิจัย เรื่อง สร้าง และหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เรื่องงานต่อวงจรไฟฟ้า รายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (RBL:Research-Based Learning)
   
เอกสารแนบ : 
7tTB6i0Thu94328.pdf  
   
วันที่ : 
26/01/2560  เวลา : 09:43:28 am
ผู้ประกาศ :  
ณฐนน ปัญญาแก้ว