หัวข้อ :  
เผยแพร่ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566-2570 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   
รายละเอียด : 
ดาวน์โหลด์เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VNrDb6sWIDTlLYDCuh6gLdI2diy_otAu
   
เอกสารแนบ : 
YPxen4LThu102820.pdf  
   
วันที่ : 
5/08/2564  เวลา : 10:28:20 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat