หัวข้อ :  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ
   
รายละเอียด : 
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจในการดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
   
เอกสารแนบ : 
JxUD0lBFri92228.pdf  
   
วันที่ : 
19/05/2560  เวลา : 09:22:28 am
ผู้ประกาศ :  
สิริกัญญานี อินตา