วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


   
บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีจำนวนทั้งสิ้น 119 ท่าน

เพศ
จำนวน
• เพศชาย
67
• เพศหญิง
52


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
• ไม่ระบุ
3
• ประถมศึกษา
4
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า/มัธยมศึก
2
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
9
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
55
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
33
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 5 ปี
1
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง/ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สูงกว่าปร
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10
• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ(ที่บรรจุในอัตราเงิน
1


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
10
• หัวหน้างาน
20
• ข้าราชการครู
14
• ครูอัตราจ้าง
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
4
• เจ้าหน้าที่
42
• พนักงานราชการ(สอน)
7
• ครูจ้างสอน
61
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
15
• รองหัวหน้าแผนก
10

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญ
16
• แผนกวิชาช่างยนต์
16
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
7
• แผนกวิชาการบัญชี
11
• แผนกวิชาการตลาด
8
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
• แผนกวิชาการโรงแรม
5
• แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
2
• งานบริหารงานทั่วไป
4
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
2
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
2
• งานอาคารสถานที่
3
• งานทะเบียน
3
• งานประชาสัมพันธ์
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
3
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานปกครอง
3
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
6
• กลุ่มงานสนับสนุน
1
• กลุ่มงานช่าง
1
• ผู้ดูแลระบบ RQTY
3
• ผู้ดูแลระบบ RLOG
3
• ผู้ดูแลระบบ RREP
3


แสดงข้อมูล บุคลากร :
ที่ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
นางขวัญกมล ฐิติธรรมรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
2
นางเครือวัลย์ วิมาลา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
3
นางจันทร์เพ็ญ ปิจจวงค์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
4
นางฐิติมา สิงห์ใจ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5
นางณฐนน ปัญญาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
6
นางไพรรินทร์ คำก้อน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7
นางรัชนีกุล วงษ์ศา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8
นางวรนุช มาอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานการเงิน
9
นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
10
นางสายนที ดำดิบ • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
11
นางสายสมร กัลยา • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12
นางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
13
นางสาวกันฑรัตน์ การิยา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
14
นางสาวกิติพร จิโน • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
15
นางสาวกุลธิดา อินทวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
16
นางสาวจริยา ยศอิ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
17
นางสาวจารุณี จางหลู่ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
18
นางสาวจุฑารัตน์ เกิดรื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
19
นางสาวชมภูนุช ทรายคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
20
นางสาวชวาลินี สิงห์คำ • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
21
นางสาวชัญญานุช ภูสาม • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22
นางสาวฐิติมา ยะเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
23
นางสาวธนัญนก สายแปง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
24
นางสาวธัญญธร พรหมไชย • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
25
นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
26
นางสาวนภัสวรรณ ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
27
นางสาวนภาลัย หวลกาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
28
นางสาวเบญจมาศ โปร่งใจ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
29
นางสาวเบญจลักษ์ สมองดี • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
30
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
31
นางสาวปุ้น ลุงคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
32
นางสาวพรพิงค์ บุญเรือง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
33
นางสาวพวงผกา เมถิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
34
นางสาวพักต์วิไล พันเอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
35
นางสาวพัชรี ทรายคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
36
นางสาวพัชรี วิมาลา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
37
นางสาวพัตฐณียา ยินดีวรรณรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
38
นางสาวพิณนภา ขุนศรี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
39
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
40
นางสาวไพลิน สมตุ้ย • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
41
นางสาวภิราภัทร์ แซ่อึ้ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
42
นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
43
นางสาววราภรณ์ แก้วฟู • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
44
นางสาวศรัญญา เมืองนำโชค • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
45
นางสาวศิริกัญญา ใจวังโลก • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
46
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
47
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
48
นางสาวอัจฉรา ทองปัน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
49
นางสาวอัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง • รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
51
นางอำพร ชัยวรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
52
นางอุสา ปันวงค์ศรี • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
53
นายกมลศิษฎ์ วรผล • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
54
นายกรกช อนุเคราะห์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
55
นายกิตติพัชญ์ ทองดี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
56
นายขวัญชัย พรรณ์ยงค์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
57
นายคชศักดิ์ คงทอง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
58
นายคฑาวุธ ดวงชาคำ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
59
นายจตุรงค์ ป้วนป้อม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
60
นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
61
นายจำลอง สิงห์คำ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
62
นายชนะพงษ์ ดีจิตร • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
63
นายชัยยันต์ สุนันต๊ะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
64
นายชาญชัย จรัสศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
65
นายชาญชัย สุวรรณเรืองเดช • ลูกจ้างอัตราจ้าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
66
นายชาลัน คุณหลวง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
67
นายชำนาญ มากศรี • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
68
นายชิษณุพงศ์ ประดาวงค์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
69
นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
70
นายญาณศักดา โอสถ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
71
นายฐิติวัชร์ ชยวัฒน์ไกรกุล • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
72
นายณัฐพงษ์ แปงเรือน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
73
นายณัฐพล น้อยตุ่น • ครูจ้างสอน แผนกวิชาการตลาด
74
นายดนัย ชาวคำเขต • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
75
นายดม ปิจจวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
76
นายดลเดช พิทักษ์เขตต์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77
นายทรงยศ รอดบำรุง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
78
นายทศวรรษ คำสม
79
นายธนาวุฒิ ธีรเกียรติกุล • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
80
นายนพณัช ธนวสุโภคิน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
81
นายนิโรจน์ แสงพงษ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
82
นายบัณฑิต นวนเนตร • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83
นายบุญส่ง เทียนแก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
84
นายปัญญา ช่างงาน • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
85
นายปัณณทัต คำหอม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
86
นายพงศธร อิ่นแก้ว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
87
นายพรรณพัชณรงค์ รัมภารัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
88
นายไพรศร อินทรลักษณ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
89
นายมงคล ไชยเชษฐ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
90
นายยุทธนา อ่อนช่อน • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
91
นายราชันย์ คำขาว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
92
นายรุ่ง ชมภูมิ่ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
93
นายวรพงศ์ วงค์อ้าย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
94
นายวรวิทย์ สุ่มพันธ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
95
นายวัฒนา วรผล • เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานช่าง
96
นายวิเชียร อุ่นดอนตอง • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
97
นายวิทยา จันตาสิงห์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
98
นายวิสันต์ ปัญญา • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
99
นายวีระพล กองบุญ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• รองหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
100
นายวุฒินันท์ พรมมินทร์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
101
นายศุทิชัย อายุมั่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
102
นายสมจิตร ธงห้อย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
103
นายสมเพชร วงค์ษา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
104
นายสราวุธ ปันทะนะ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
105
นายสันติ ปัญญา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
106
นายสิทธิศักดิ์ ภาโว • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
107
นายสิทธิศักดิ์มนตรี ยี่หน้อย • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
108
นายสิรภพ อินตายวง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
• ครูจ้างสอน แผนกวิชาการโรงแรม
109
นายสุนทร ปัญญา • ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานสนับสนุน
110
นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
111
นายอธิป อาคะโรจน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112
นายอธิวัฒน์ หลวงเป็ง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
113
นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
114
นายอภิเดช ชูฤทธิ์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
115
นายอภิสิทธิ์ หล่อเถิน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
116
นายอรรถกร หมอเอ็ด • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างยนต์
117
นายอานนท์ โนจา • ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ
118
ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัยการอาชีพฝาง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
119
ว่าที่ร้อยโทไพรัช ชัยวรรณ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

   
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ยังไม่มีเอกสารที่ให้ดาวส์โหลด


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
22
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
42
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
544
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
134041
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]