วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 4/07/2560   
 
 
 

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 835]
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

26/06/2560   
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม[อ่าน 848]
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการเปิดสอนอาชีพระยะสั้น งานประกันคุณภาพฯ และงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

19/06/2560   
 
 
 

มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560[อ่าน 839]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก "ผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" เพื่อรับทุนการศึกษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

16/06/2560   
 
 
 

กิจกรรมไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 843]
เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้กำหนดให้เป็นวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง

12/06/2560   
 
 
 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

9/06/2560   
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน 838]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้เปิดการปัจฉิม

9/06/2560   
 
 
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้เปิดงาน

9/06/2560   
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง[อ่าน 838]
ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมองค์ความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่เยาวชนพื้นที่อำเภอฝาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

29/05/2560   
 
 
 

การคัดเลือกธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 838]
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกธุรกิจเพื่อดำเนินงานภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

7/04/2560   
 
 
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีงบประมาณ 2559[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ทางงานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ ได้จัดให้ครูที่ปรึกษาโครงการหารายได้ระหวา่งเรียนประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมาแก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

6/03/2560   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 [อ่าน 838]
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพฝาง ได้นำคณะครูเข้าร่วมงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่านมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และภายในงานทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับมอบป้ายเครื่องหมา

17/02/2560   
 
 
 

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และนักศึกษา ระดับชั้นปวส.ปีที่ 2 ทุกแผนกวิชา ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ ประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร เพื่อแสดงผลงานในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเรียน

17/02/2560   
 
 
 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

17/02/2560   
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 งานทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการปฐมนเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ แก่คณะครูนิเทศ และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอ

24/01/2560   
 
 
 

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต[อ่าน 834]
คณะผู้บริหาร นำโดยนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และ ครู เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯได้เข้าดูงานในส่วนของ งานอาคารสถานที่ งานประกันฯ งานวิชาการ และเยี่ยมช

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]