วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 3/09/2555   
 
 
 

โครงการวันภาษาไทยและ วันสุนทรภู่ และโครงการวันวิทยาศาสตร์ [อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการวันภาษาไทยและ วันสุนทรภู่ และโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2555 ณ หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.

3/09/2555   
 
 
 

พ.อ.โรมรัน ชูก้าน พร้อมคณะเข้าทำการตรวจเยี่ยมการร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯ[อ่าน 841]
พ.อ.โรมรัน ชูก้าน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33พร้อมคณะเข้าทำการตรวจเยี่ยมการร่วมโครงการศูนย์ฝึกแ

27/08/2555   
 
 
 

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอฝาง ในโครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555

27/08/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2555[อ่าน 839]
ตัวแทนคณะครูอาจารย์  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ศาลเจ้าฝาง เวลา 07.30 น.

9/08/2555   
 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา [อ่าน 838]
โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา 

1/08/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดำเนินโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา [อ่าน 841]

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดำเนินโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ คณะครูอาจารย์ ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบ้านหนองยาว และวัดสันป่าฮัก ต.แม่สูน อ.ฝาง ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00-16.00


31/07/2555   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าศึกษาดูงานโครงการนวสัมพันธ์(องค์การวิชาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 840]
วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าศึกษาดูงานโครงการนวสัมพันธ์(องค์การวิชาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2555  ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น.

31/07/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555[อ่าน 847]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยผู้อำนวย ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ ชุมชนบ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ต.เวี

26/07/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ เวลา 08.30 น.

26/07/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับเรือนจำอำเภอฝาง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย [อ่าน 835]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ร่วมกับเรือนจำฝาง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  ระหว่างวันที่ 11 - 26 กรกฎาคม 2555

25/07/2555   
 
 
 

ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับ อบต.แม่ทะ[อ่าน 837]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ระหว่างวันที่ 25  กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ แ

25/07/2555   
 
 
 

ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบล[อ่าน 838]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

25/07/2555   
 
 
 


17/07/2555   
 
 
 

ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบล[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่อาย ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

17/07/2555   
 
 
 

ดำเนินโครงการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ณ อบต.แม่สาว[อ่าน 837]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2555  โดยมีการให้บริการ  ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]