วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 22/05/2558   
 
 
 

โครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix it) โป่งน้ำร้อน [อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการ ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยการตั้งศูนย์ถาวรขึ้นที่ อบต.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18, 23-24, 30-31 พฤษภาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด

27/04/2558   
 
 
 

พิธีถวายพระพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[อ่าน 839]
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

27/04/2558   
 
 
 

โครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน"[อ่าน 837]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับ อบต.แม่สูน จัดโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 "ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุขสู่ประชาชน" โดยมีวัตถประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ และบริการแนะนำเส้นทาง พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 00.30 น. ของว

18/02/2558   
 
 
 

กิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีความเข้มแข็งทั้งกาย ใจ ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด

11/02/2558   
 
 
 

โครงการวันวิชาการ[อ่าน 842]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการวันวิชาการขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ทุกแผนก โดยมี ผอ.พลฤทธิ์ จินดา

4/02/2558   
 
 
 

คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเ[อ่าน 836]
คณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 26 มกราคม 2558

14/01/2558   
 
 
 

พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558[อ่าน 839]
เมื่อคืนวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับอำเภอฝาง ได้จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอฝาง และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

5/01/2558   
 
 
 

[อ่าน 843]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เปิดศูนย์อาชีวะศึกษา ณ วัดหาดสำราญ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังกวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีด้วย

15/12/2557   
 
 
 

กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอชีพฝางได้มีการจัดกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬา และนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวด FVE STAR และซุ้มนิทรรศการของแต่ละแผนกวิชา และยังมีการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 อาชีพ เพื่อใ

20/11/2557   
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กั[อ่าน 838]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการ “โครงการธนาคารโรงเรียน” ระหว่าง ธนาคารออมสินภาค8 กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันแ

6/11/2557   
 
 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2557[อ่าน 838]
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยได้มีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็กของนักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยการ และกิจกรรมแข่งขันโคมลอยของนักเรียน นักศึกษา แผนกงานช่าง ส่วนในช่วงกลางคืนก็ได้เข้าร่วมเดินขบวนกระ

30/10/2557   
 
 
 

“โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน”[อ่าน 837]
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และปัญหาเยาวชน (PHJ)” ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการชีพฝาง โดยในกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรจากหน่วยงาน PHJ japan และนักเรียน นักศึกษา แกนนำ pre PHJ ของวิทยาลัยการอาชีพฝางรุ่นที่ 1 ให้ความรู้ด้

28/10/2557   
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรมโครงก[อ่าน 837]
ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอใช้พื้นที่วิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดอบรม “โครงการการพัฒนาการจัดการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้กับครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนก

24/10/2557   
 
 
 

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557[อ่าน 841]
เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส และในวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางจึงได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา ว

22/10/2557   
 
 
 

"โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)" [อ่าน 840]
ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)” เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมมือกับ อ.ไชยปราการ และได้บริการตรวจเช็คซ่อม เครื

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]