ลงชื่อเข้าใช้งาน

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 

ต้องการแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มแผนก ฝ่าย งาน
กรุณาติดต่อที่วรพงศ์ครับ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อทาง Facebook

คลิกที่นี่เพื่อดูคลิป VDO การใช้งานระบบ

ชื่อผู้ใช้ แผนก/งาน เรื่องเข้า เดินเรื่อง
100 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
101 แผนกวิชาช่างยนต์
102 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
103 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
104 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
105 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
120 แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
200 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
201 แผนกวิชาการบัญชี
202 แผนกวิชาการตลาด
204 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
301 งานบริหารทั่วไป
302 งานบุคลากร
303 งานการเงิน
30301 กลุ่มงานเรียนฟรี 15 ปี
304 งานการบัญชี
305 งานพัสดุ
30501 กลุ่มงานยานพาหนะ
306 งานอาคารสถานที่
30601 กลุ่มงานความปลอดภัย
307 งานทะเบียน
308 งานประชาสัมพันธ์
400 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
401 งานวางแผนและงบประมาณ
402 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
403 งานความร่วมมือ
404 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
405 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
406 งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
40601 กลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะ
500 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
501 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50101 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ
50102 กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร
50103 กลุ่มงาน อวท.
502 งานครูที่ปรึกษา
503 งานปกครอง
504 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
505 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
506 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
600 ฝ่ายวิชาการ
601 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
60101 กลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
60102 กลุ่มงานทวิศึกษาและแกนมัธยม
60103 กลุ่มงานหลักสูตรพิเศษ
602 งานวัดและประเมินผล
603 งานวิทยาบริการและห้องสมุด
604 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
605 งานสื่อการเรียนการสอน
701 แผนกวิชาการโรงแรม
800 ศูนย์การเรียนรู้สาขาท่าตอน