รหัสแผนก/งาน แผนก/งาน
100 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
101 แผนกวิชาช่างยนต์
102 แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
104 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
105 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
120 แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
200 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
201 แผนกวิชาการบัญชี
202 แผนกวิชาการตลาด
204 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
300 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
301 งานบริหารทั่วไป
302 งานบุคลากร
303 งานการเงิน
304 งานการบัญชี
305 งานพัสดุ
306 งานอาคารสถานที่
307 งานทะเบียน
308 งานประชาสัมพันธ์
400 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
401 งานวางแผนและงบประมาณ
402 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
403 งานความร่วมมือ
404 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
405 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
406 งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
500 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
501 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
502 งานครูที่ปรึกษา
503 งานปกครอง
504 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
505 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
506 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
600 ฝ่ายวิชาการ
601 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
602 งานวัดและประเมินผล
603 งานวิทยาบริการและห้องสมุด
604 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
605 งานสื่อการเรียนการสอน
701 แผนกวิชาการโรงแรม